Strategisk forskning- & Innovationsagenda för lantbruks- och trädgårdsnäringen

Diarienummer 2013-05215
Koordinator Stiftelsen Lantbruksforskning
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - januari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet har varit att ta fram en forsknings- och innovationsagenda, gemensam för svensk lantbruks- och trädgårdsnäring. Agendan beskriver vägar för hur lantbruks- och trädgårdsnäringen, genom forskning och innovation, kan nå ökad tillväxt och konkurrenskraft. Centralt för agendan är en kraftfull och tydlig modell för kunskapsöverföring där företagarens och forskningens nyttoperspektiv samspelar tydligt och knyts samman med forskning av hög vetenskaplig kvalitet. Målet är att svenska producenter ska stå sig i internationell konkurrens.

Resultat och förväntade effekter

Agendan visar på vägar och arbetssätt för att se till att satsningar på forskning och innovation ska leda till konkret nytta och ökad tillväxt och konkurrenskraft för Sveriges lantbrukare. Satsningar som samtidigt bidrar till hållbara lösningar på framtidens nationella och globala samhällsutmaningar. Agendan bidrar till att samla sektorn, identifierar och skapar kontaktytor och mötesplatser mellan kedjans olika aktörer. För att få optimal utväxling av tillgängliga resurser krävs att behov, resultat och kunskap identifieras och förmedlas effektivt.

Upplägg och genomförande

Stiftelsen Lantbruksforskning har drivit processen med agendan i nära samarbete med referenspersoner från lantbruks- och trädgårdsnäringen. Referenspersoner och nyckelpersoner för identifierade innovationsområden har bidragit som bollplank, strateger samt skapat förankring i branschen. Arbete har pågått sedan våren 2014 och det har hållits två större seminarier samt ett antal större och mindre workshoppar. Utkast av agendan har bollats fram och tillbaka med referenspersoner och vid slutkonferensen den 10 februari 2015 deltog cirka 50 personer från hela sektorn.

Externa länkar

Länk till ´Lantbruk och Trädgård 2030´ och fördjupningsdokumentet ´Fem Innovationsområden Lantbruk och Trädgård´

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.