Strategier mot antibiotikaresistenta Mycobacterium tuberculosis och bakterier från gruppen ESKAPE

Diarienummer 2017-00103
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Bidrag från Vinnova 4 420 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - augusti 2020
Status Pågående
Utlysning Hälsa och sjukdomsprevention - ett samarbete mellan Sverige och Indien
Ansökningsomgång Indo-Swedish Innovation Call: Health and Disease Prevention 2017-2020

Syfte och mål

Den ökande resistensen mot existerande antibiotika hos många patogena bakterier har lett till stora medicinska problem i behandlingen av infektionssjukdomar. Detta är särskilt tydligt i fallet av tuberkulos, som orsakas av Mycobacterium tuberculosis och Gram-negativa bakterier. Målsättningen med detta indisk-svenska samarbetsprojekt är att skapa starka inhibitorer till validerade målproteiner i Mycobacterium tuberculosis och i Gram-negativa bakterier med potential att utvecklas till framtida antibakteriella läkemedel.

Förväntade effekter och resultat

Starkt bindande inhibitorer mot ett av enzymen i cystein biosyntesen ska föras vidare i en komplett pre-klinisk studie som tillhandahåller resultat om deras specificitet, antibakteriella effekt och farmakokinetiska egenskaper. Denna information behövs för att etablera våra molekyler som läkemedelkandidater och engagera industriella partners och Global TB Alliance i kommersialiseringprocessen. Vi skall också exploatera vår upptäckt av en ny inhiberingsmekanism för att utveckla kemiska föreningar som kan bli framtida läkemedelskandidater.

Planerat upplägg och genomförande

Samarbetspartners på Karolinska Institutet (Sverige) och på BITS-Pilani Hyderabad Campus (India) kommer att genomföra strukturbaserad farmakofor-modellering, organisk kemisk syntes, strukturell och biokemisk karakterisering av inhibitorer. Deras toxikologiska och farmakokinetiska egenskaper samt effektivitet i djurmodell kommer att kartläggas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.