STRADA Stroke - interakTiv RehAbilitering på DistAns: Klinisk och teknisk validering av ett nytt koncept

Diarienummer 2015-01483
Koordinator Mälardalens högskola - Robotdalen, Västerås
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2015 - januari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet och målet med projektet har varit att ta fram ett marknadsmässigt koncept med tillhörande IT-stöd som säkerställer tillgång till adekvat och kontinuerlig funktionsträning oavsett bostadsort. Projektet har uppnått sitt syfte och nått sitt mål. Det framtagna konceptet är marknadsmässigt och har en stark förankring i användarbehov både avseende patienter och sjukgymnaster. Det framtagna konceptet är baserat på en distanslösning och har sin grund i evidensbaserade träningsprogram, vilket möjliggör kvalitativ rehabilitering på distans.

Resultat och förväntade effekter

Resultat från projektet är en distanslösning som är baserad på evidensbaserade träningsprogram och uppföljningsmodeller. Distanslösningen kommer att göra rehabiliteringen tillgänglig för fler patienter oavsett bostadsort samt möjliggöra att fler patienter kan rehabiliteras av samma sjukgymnast. Arbetet med att undersöka framtida användningsområden och målgrupper har bidragit till att lägga grund för att konceptet kan breddas och att insamlad kunskap kan användas för att utveckla liknande lösningar inom närliggande eller nya områden.

Upplägg och genomförande

Projektet har fortlöpt väl. Ett gediget arbete med att välja spelutvecklingsbolag försenade projektet något inledningsvis. Det visade dock att vi hade igen detta då det bolag vi valde att samarbeta med gjorde ett mycket bra arbete och bidrog till att den framtagna prototypen fått en konkurrenskraftig framtoning. Mycket arbete har lagts ner på samverkan mellan vårgivarorganisationer och teknikutvecklingsintressenter. Dessa insatser har lett till en väl förankrad produkt som har goda förutsättningar inför kommande steg och införande i organisationerna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.