Stockholm MED-X

Diarienummer 2013-02324
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Enheten för näringslivssamverkan
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Stockholm MED-X har under 2 år etablerat en processledningsfunktion med förankring hos regionalt näringsliv, akademi, hälso- och sjukvård, samt hos regionala innovationsaktörer, med syftet att i förlängningen skapa en kraftfull plattform som stärker Stockholm-Uppsalaregionens FoI-klimat för teknik och tjänster som på olika sätt bidrar till att vårdens och omsorgens behov kan mötas. Verksamheten har inriktas mot interdisciplinära områden av strategisk vikt för näringslivet och som ligger i linje med de regionala, institutionella aktörernas prioriteringar.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en plan för organisation, processledning och effektlogik för ett fullskaligt Vinnväxt-program för medicinteknik i Stockholm-Uppsala-regionen. Inom identifierade regionala styrkeområden har ett antal pilotprojekt initierades och drivits jämsides med en analys kring utmaningar av strategisk vikt för regionen. Den förväntade effekten är ett tydligt och dynamiskt innovationssystem som agerar gränsöverskridande och inkluderande. Parallellt med MED-X har MedTech4Health beviljats som ett strategiskt innovationsprogram på nationell nivå.

Upplägg och genomförande

Projektet har utgått ifrån befintlig verksamhet inom CTMH och satsningen har skalats upp efterhand med regionala aktörer. Riktade ThinkTanks, workshops, SpeedDating m.m. har varit verktyg för kvalificerade möten. Inom arbetet med att etablera en processledningsfunktion låg stort värde i att skapa en samsyn kring framtida strategiska utmaningar och behov för regionen. Omvärldsanalys har använts för att identifiera regionala, nationella och internationella aktörer samt finansieringsmöjligheter inom identifierade fokusområden.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.