Statistik för nya affärer

Diarienummer 2013-02180
Koordinator Graniten Engineering AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - februari 2015
Status Avslutat
Utlysning Tjänstelyftet - Innovationsprojekt
Ansökningsomgång Tjänstelyftet - Innovationsprojekt 2013

Syfte och mål

Projektet syftar till att skapa nya tjänsteerbjudande för Graniten som bygger på en delvis ny och förbättrad affärsmodell för Graniten. Information blir allt viktigare på alla nivåer och att ha en god struktur för inhämtande av information, förmåga att extrahera värden ur informationen och omsätta detta i säljbara tjänster.

Resultat och förväntade effekter

Inom ramen för projektet förväntas Granitens affärsmodell att förtydligas och förändras genom att ett antal nya tjänster kan tillhandahållas för kunder. Dessa tjänster bygger på att signaldata kan extraheras och presenteras på ett attraktivt och tillförlitligt sätt.

Upplägg och genomförande

Undersöka möjligheter genom litteraturstudier, brainstorming sessioner, djupintervjuer med kunder med mera. Formuleras ett antal hypoteser gällande den nya affärsmodellen. Testa hypoteserna genom explicit försäljning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.