Städer som gruvor II: utveckling av affärsmässiga koncept genom implementering av pilotprojekt

Diarienummer 2013-03015
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 3 178 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - januari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att utveckla tillämpbar kunskap om när, var och hur återvinning kan bli en naturlig del av förvaltningen av stadens ledningsbundna infrasystem. Projektet har fokuserat på att identifiera vad som behöver förändras i rådande praktik och policy för att skapa bättre förutsättningar och drivkrafter för återvinning, utveckla kunskap och metoder som kan stödja ett sådant organisatoriskt och industriellt utvecklingsarbete samt precisera centrala motiv, möjligheter och utmaningar för att förverkliga dessa förändringar.

Resultat och förväntade effekter

Forskningen har behandlat allt från infrasystemens resurspotential och olika förutsättningar för återvinning till behov av förändringar i praktik och policy. Sammantaget kräver ökad återvinning politiska beslut och koordinerade åtgärder på flera nivåer, från prioriteringar kopplat till samhällets resurspolicy och miljömål till omförhandlingar av de avtal, riktlinjer och överenskommelser som styr dagens praktik för nätägare, återvinnare och kommuner. En ökad samverkan mellan dessa aktörer som bygger på gemensamt värdeskapande och bredare beslutsmodeller är centralt.

Upplägg och genomförande

Genomförandet av projektet har inneburit flera olika studier: (1) kartläggningar av urbana infrasystem för att dimensionera dess resurspotential och skapa bättre förutsättningar för återvinning, (2) genomförande av pilotprojekt där återvinning i samband med förnyelse av el- och telenät har utvärderats i praktiken, (3) beräkningar av ekonomiska och miljömässiga villkor för återvinning givet olika teknikval och förutsättningar samt (4) aktörsanalyser som visar hur rådande lagar och krav, avtal och praktiker måste omförhandlas och förändras för att möjliggöra återvinning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.