SSPA AQUO

Diarienummer
Koordinator SSPA Sweden AB - SSPA Göteborgskontoret
Bidrag från Vinnova 1 092 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Metoder och verktyg har använts för att värdera verkan av olika bullerbegränsande medel med syfte att välja de mest lämpade: En utvärderingsmetod har utvecklas från ´Quonops´, ett existerande operationellt verktyg för beräkning av buller kopplat till AIS fartygsdata. Speciella bio-akustiska studier har utförts för olika djurarter i Europeiska vatten med avsikt att finna kriterier för tillåtna bullergränser. Datormodeller har utvecklas och modellförsök utförts för att kunna prediktera bullerutstrålning från fartyg vars försök har valideras mot mätningar i fullskala.

Resultat och förväntade effekter

En eventuell framtida reglering av undervattensbuller i känsliga områden kommer att främja: - Förbättrad design av framtida fartyg. - Drift av befintliga fartyg i tyst konfiguration. - Styrning av fartygstrafiken med syfte att skydda det marina livet från undervattensljud.

Upplägg och genomförande

Relevanta metoder och verktyg, har använts för att värdera verkan av olika bullerbegränsande medel med syfte att välja de mest lämpade: En utvärderingsmetod för akustiskt ´fotavtryck´ har utvecklas (WP1). Bio-akustiska studier har utförts för att härleda kriterier för tillåtna bullergränser (WP4). Datormodeller har utvecklas och modellförsök utförts för att kunna prediktera bullerutstrålning från fartyg (WP2). Försöken har valideras mot mätningar i fullskala (WP3).

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.