Spegling av utveckling genom införandet av effektmål i samverkansarbetet

Diarienummer 2013-02555
Koordinator Högskolan Väst - Rektors stab
Bidrag från Vinnova 396 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Kort sammanfattat hade projektet två uppsatta delmål. Dels att ta fram nyckelindikatorer, dels att kunna öka resultatfokuseringen, eller om man så vill, ytterligare förbättra effekten, av plattformsverksamheten. Projektet har resulterat i att en första uppsättning indikatorer har tagits fram, både sådana som återfinns på aggregerad nivå, men också mer specifikt för respektive AIL-(samverkans) plattform. Projektet har också resulterat i en föreslagen styr- och utvärderingsmodell kallad CoRe (co-operative research) återkopplad till de föreslagna indikatorerna.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en uppsättning möjliga nyckelparametrar för att senare kunna följa och strategiskt styra samverkan och nyttiggörande inom ramen för arbetsintegrerade lärande (AIL)-plattformar (samverkansarenor). På den aggregerade nivån har projektet också resulterat i en förslagen modell kallad CoRe (Co-operative Research) som är tänkt att kopplas till indikatorerna och användas för förbättrad styrning av samverkansprojekt och dess nytta/effekt för såväl partners som högskolan själv. En fortsättningsansökan har också gjorts med andra lärosäten.

Upplägg och genomförande

Projektets arbetsgrupp har bestått av vicerektor för innovation, förra rektorn för Högskolan Väst, representanter för AIL-plattformarna samt förra VD:n för Innovatum Science Park. Utifrån ett första upptaktsmöte har sedan arbetet pågått i en öppen itererande process. Tidsramarna har upplevts som snäva och arbetet med fortsättningsansökan startade p.g.a. dess tidsramar i stort sett parallellt med innevarande projekt, vilket adderade till utmaningarna. Vi ser dock det faktiska resultatet som både användbart, nyttigt och framåtsyftande och emotser ett fortsatt arbete.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.