Smart Sustainable Cities

Diarienummer 2013-02688
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Centre for Sustainable Communications
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid augusti 2013 - april 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med SIA för smarta hållbara städer (SSC) i Sverige är att åstadkomma en nationell kraftsamling med inriktning på att identifiera de kunskaps- och resursinsatser som krävs för att möjliggöra en övergång till hållbara städer. De uppfyllda målen är att 1) identifiera aktörer och potentiella SSC forsknings- och innovationsprojekt, 2) upprätta samarbeten mellan dem, 3) fördjupa den vetenskapliga grunden för SSC, 4) möjliggöra implementering av SSC lösningar i svenska städer, och 5) öka Sveriges internationella konkurrenskraft för finansiering och export av SSC-lösningar.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har skapat SIA för smarta hållbara städer. Den förankrades nationellt och har internationell utblick. Agendan integrerar SSC-forskning och -innovation och stimulerar nya samarbeten mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och det civila samhället. Agendan är kapacitetsbyggande och kan stärka Sveriges internationella konkurrenskraft. Agendan kommer att möjliggöra för svenska städer att bli testbäddar och living labs för SSC innovation. Agenda finns på engelska och svenska. Den kan laddas ner från projektets hemsidan www.smartsustainablecities.se

Upplägg och genomförande

Projektet innehöll arbetsgrupps- och styrgruppsmöten samt externa workshops. En arbetsgrupp bestående av forskare och experter från KTH, Stockholms stad, ERICSSON, ABB, SIEMENS, HS2020, Lunds universitet och SP har tagit fram förslaget till Strategisk Innovationsagenda för Smart Sustainable Cities och underhand förankrat, diskuterat och dragit nytta av underlag från en brett sammansatt referensgrupp bestående av alla projektets partner. Den strategiska samordningen har skett i styrgruppen bestående av projektsamordnare (KTH) och representanter av alla aktörer.

Externa länkar

Projektet skapade hemsidan för att kommunicera agendan och informera om planerade event

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.