Skol- och samhällsutveckling genom Samverkan Skola-Lokalsamhälle

Diarienummer 2014-05421
Koordinator Vansbro Kommun - Vansbro Kommun - KOMMUNLEDNINGSKONTOR
Bidrag från Vinnova 370 054 kronor
Projektets löptid januari 2015 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte är att öka elevernas lust att lära, koppla samman teori och praktik, fler ´krokar´ att hänga upp kunskap på, ökad stolthet/framtidstro, ökad delaktighet hos anhöriga, ökade meritvärden samt förutsättningar att göra medvetna val oberoende av kön, social- eller kulturell bakgrund. Uppfyllelse: Projektet har lagt en grund för att uppfylla syftet. Verktygen finns på plats. Arbetssättet är beslutat och förankrat i skolledningen. Grupper av lärare har varit delaktiga i utvecklingen. En samverkan har startats med grannkommunen Leksand. Förutsättningarna är goda!

Resultat och förväntade effekter

Studievägledare/lärare har utvecklat ´Arbetsplan för samverkan Skola-Arbetsliv´ som antagits av Skolledningen. Samverkan mellan Näringslivsbolaget och kommunens grundskolor. Studie- och yrkesvägledarens roll är mer integrerad, från F-9. Lärarna har genomfört arbetsplatsbesök, med koppling till aktuella ämnen. Särskolan har inkluderats och genomfört skola-arbetslivsaktiviteter. Högstadiets PRAO-verksamhet har reformerats, tydligare koppling ämnen-arbetsplatser. Utfallet är sämre än förväntat, men det finns goda förutsättningar för positiva effekter framåt.

Upplägg och genomförande

Högstadiets studie- och yrkesvägledare har lett projektet i samverkan med en arbetsgrupp med lärare från alla skolor, med stöd av en extern konsult. I Styrgruppen finns skolchef, för- och grundskolechef, ansvariga politiker och chef för näringslivsbolaget. Arbetsgruppen har utarbetat en arbetsplan samverkan skola-arbetsliv som presenterats för lärare, skolledning och testats på alla skolor. Den reformerade PRAO-planen utvecklades i samråd med näringslivsorganisationer. Att projektet inte har nått alla mål beror på upprepade ledningsförändringar och projektledarbyte.

Externa länkar

Projektet kommer att ha en egen del av www.vansbro.se. Detta finns dock ej på plats ännu.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.