Sjukvårdens processer och personalens förbättringsarbete

Diarienummer 2011-02699
Koordinator Malmö högskola - Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - juni 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att i samverkan med personal och fackliga företrädare identifiera sjukvårdens behov och utmaningar. Vi fokuserade i Lund först ortopedi och sen akutsjukvård samt i Malmö infektionsvård. Projektets mål var att utveckla idéer och koncept för processer, samarbete mellan vårdaktörer samt personalens förbättringsarbete. Vi har identifierat, dokumenterat och analyserat dessa idéer och koncept. Inom psykiatrin var syftet att kartlägga och beskriva förbättringsarbetet ´Frigör tid till vård´. Vår kartläggning visade att projektets mål i hög grad har uppnåtts.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har visat på betydelsen av förbättrad kommunikation och samordning mellan avdelningar och professioner, liksom organisering i multiprofessionella team. Fokusområden för förbättringsarbete har därmed tydliggjorts, och kan underlätta det fortsatta förbättringsarbetet. Förberedelser för ett nytt projekt, utvidgat med primärvård och medverkan från två forskare från USA, har gjorts. Resultaten från projektet inom psykiatrin beskrivs i en artikel till en internationell vetenskaplig tidskrift, och förväntas kunna bidra till förbättringsarbete inom psykiatrin.

Upplägg och genomförande

Inledningsvis utförde vi samtalsintervjuer vid klinikerna och på staberna. Vi genomförde sen en gemensam workshop med tio deltagare, då olika fokusområden framkom. Två utvalda områden följdes upp och analyserades. Fem intervjuer i grupper med blandad sammansättning på klinikerna med totalt 16 personer och åtta enskilda intervjuer med personal och med chefer gjordes. Inom psykiatrin gjordes tre arbetsplatsbesök och intervjuer individuella och i grupper med 15 personer från fem avdelningar i Lund, Stockholm och Södertälje som deltog i projektet samt med processägare inom SKL.

Externa länkar

Presentation av projektet

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.