SINO-BRT A

Diarienummer 2012-03163
Koordinator Volvo Technology AB - Avd 6010 M1.6
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - september 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syfte har varit att genomföra en förstudie för att utveckla eco-innovativa koncept för BRT i Kina. Projektets mål har varit att öka kunskapen om BRT i Kina och identifiera möjligheterna och behov för framtida projekt. Projektet har byggt på existerande erfarenheter, genomfört undersökningar och utvecklat nya koncept för att förbereda för möjliga framtida projekt för att demonstrera och fältprova innovativa BRT lösningar med fokus på elektrifiering, ITS och säkerhet. Projektet har översiktligt identifierat möjliga aktörer för framtida samverkan i Kina. Se bif. rapport

Resultat och förväntade effekter

Projektet har levererat resultat i en workshop i Shanghai och en slutlig workshop organiserad i Göteborg tillsammans med en projektrapport. I rapporten finns en översikt av BRT system globalt och vilken status som tillämpas idag. I rapporten finns även en djupare analys av tre olika BRT installationer i tre olika kinesiska städer, samt en beskrivning av det BRT system (stombuss) som är i drift i Göteborg som jämförelse. I rapporten finns även en beskrivning av tre olika innovativa koncept med speciellt fokus på elektrifiering, ITS och ökad säkerhet. Se bif. rapport

Upplägg och genomförande

Upplägget av projektet med kinesiska och svenska partners var tillräckligt för att genomföra projektet på ett bra sätt. Det finns dock behov att ytterligare stärka upp kontaktnätet och deltagandet från den kinesiska sidan i eventuella framtida projekt, speciellt på myndighets och BRT-operatörssidan. Projektet kopplades även till det pågående forskningsprojektet MISTRA Urban Futures och LIP-Shanghai. Här finns det mer möjligheter att utveckla vidare. Det nystardade centrat för trafiksäkerhet mellan Sverige och Kina är också en framtida möjlighet. Se bif. rapport

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.