Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Simultan mätning av austenithalt och restspänningar i 3:e generationens stål med fotoner

Diarienummer
Koordinator SWERIM AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 499 000 kronor
Projektets löptid februari 2020 - januari 2021
Status Avslutat
Utlysning Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan
Ansökningsomgång Industriella pilotprojekt för användning av neutron- och fotonbaserade tekniker vid storskalig forskningsinfrastruktur – hösten 2019
Slutrapport 2019-05289_SSAB EMEA.pdf(pdf, 153 kB) (In English)

Syfte och mål

Syftet har varit att med synkrotronljus samtidigt bestämma restspänningar och fasandelar i både martensit och austenit i tredje generationens höghållfasta stål. Därmed kan den så kallade TRIP effekten studeras, dvs. när austenit omvandlas till martensit vid deformation. Projektet har visat att diffraktion av synkrotronljus är en kraftfull metod att med god lateral upplösning och statisk signifikans studera TRIP effekten, vilket är betydelsefullt vid utveckling av dessa stål. Projektet har genomförts i samarbete mellan SSAB och Swerim.

Resultat och förväntade effekter

I projektet har Swerim utvecklat en metod som gör det möjligt att, för tvåfasstål, samtidigt ta fram restspänningskartor och andelar av respektive fas utifrån bearbetning av en stor mängd diffraktionsdata. Metoden kommer att vara viktig vid studier av vad som händer vid formning av 3:e generationens stål som innehåller en viss mängd restaustenit. Den bidrar till att förstå och optimera TRIP-effekten och därmed kunna uppnå en optimal kombination av duktilitet och hållfasthet hos materialet.

Upplägg och genomförande

Vi utnyttjade högenergidiffraktion vid synkrotronljusanläggningen Petra III, strålrör P21.2, vid Desy i Hamburg. Från bockade prover sågades tunna snitt och diffraktionsmönstren uppmättes i ett tvärsnitt av bocken med en upplösning av 50 µm i båda riktningarna. Lokala makro- och mikrorestpänningar samt fraktioner av ingående faser beräknades från samma datamängd och presenterades som tvådimensionella kartor som täckte hela plåtens tjocklek. Därmed kunde TRIP effekten vid bockning och dess inverkan på restspänningstillstånd studeras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 april 2021

Diarienummer 2019-05289

Statistik för sidan