SILS 2.0

Diarienummer 2013-03009
Koordinator Länsstyrelsen i Stockholms län
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

FoI-agendan SILS (Sverige som internationellt centrum för life science) identifierade framför allt fem områden som särskilt viktiga för en positiv utveckling för svensk life science; en delegation för nationell samverkan inom life science; en struktur för hur bra arbetssätt kan spridas eller samordnas nationellt ; tillgängliggörande av infrastruktur för forskning och utveckling; nya finansieringslösningar för små och medelstora företag; och att koordinera och standardisera arbetet med kliniska studier. Inom dessa områden har insatser initieras under hösten 2014.

Resultat och förväntade effekter

I och med den forsknings- och innovationsagenda som togs fram 2012-13 nåddes en samsyn om de viktigaste insatsområdena mellan systemaktörerna i Linköping/Norrköping, Skåne, Stockholm-Mälardalen, Umeå och Västra Götaland. Partnerskapet har i SILS 2.0 ytterligare fördjupat sitt samarbete och tagit initiativ till åtgärder som gagnar såväl enskilda regioner som landet i sin helhet. Samarbetet fortsätter under 2014.

Upplägg och genomförande

Under projektperioden har flera möten genomförts i såväl projekt- som styrgrupp. Det fortlöpande arbetet har dock framför allt genomförts i fem mindre grupper, var och en med fokus på varsitt insatsområde. Arbetet har stämts av och diskuterats med såväl andra FoI-agendor som näringslivsföreträdare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.