SHC-Solution

Diarienummer 2015-02291
Koordinator MRD SÄLJ O BYGG AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - februari 2016
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2013 - 2015

Syfte och mål

SHC-Solution syftar till att skapa förutsättningar och etablera partnersamarbete för kommersialisering av ett innovativt och hållbart byggsystem. Genom att kombinera korslimmat massivträ (CLT, Cross-Laminated Timber) med Koljern© tekniken, ett ramverk av plåtlättbalkar sammanfogade kring cellglasisolering, skapas robusta WoodXGlas lösningar för både nyproduktion och renoveringsprojekt.

Resultat och förväntade effekter

Den kunskap och insikt projektet resulterat i har belyst styrkor av WoodXGlass samt identifierat förutsättningar för att skapa robusta lösningar. Den ökade kunskapen är en mycket god investering för ett fortsättningsprojekt, ett demonstrationshus, där systemet kan testas och jämföras med BIM-projekteringsmodell och det som är utvärderat i labbmiljö. En viktig slutsats som föreliggande rapport redovisar, är behovet av fortsätta med byggnadsfysikaliska tester i fältet.

Upplägg och genomförande

Denna slutrapport är en rapport som redovisar ett samlat resultat från byggnadsfysikalisk undersökning och miljöanalys, samt en uppskattning av kommersialisering potential av WoodXGlass. De resultat och metoder som utarbetats i samband med föreliggande slutrapport bygger på kvalitativa och numeriska analyser av tänkbara WoodXGlass lösningar. Detta innebär att en mängd modeller har utvecklats och testats, och kan användas även framöver. Kompletterande litteraturstudier och laborativa analyser har gjorts separat för CLT och Koljern element.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.