Shaping business ecosystems in complex environments - learning from cases in cleantech, maritime and logistics

Diarienummer
Koordinator Firma Arne Eriksson Konsult
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - maj 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att undersöka förutsättningarna för företagsdrivet innovationssamarbete ur ett Östersjöperspektiv men med fokus på samarbete mellan svenska och finska företag. För den valda samhällsutmaningen Uthållig stadsutveckling resulterade ett begränsat antal intervjuer att potentiella samarbetsprojekt med identifierade ´kärnföretag´ kunde identifieras. Gemensamt för dessa projekt är att de förutsätter finansiering för att kunna genomföras.

Resultat och förväntade effekter

´Effektlogiken´ för det här projektet är att identifiera kärnföretag i ´business ecosystems´ med utvecklingsidéer som kan genomföras och/eller växlas upp genom kompletterande kompetens från andra företag eller forskningsinstitutioner blir tillgänglig genom samarbete. Med hänsyn till att projektet nu enbart avsåg identifiering av potentiella samarbetsprojekt, som gjorde i ett antal fall, förutsätter effekter i real mening att dessa projekt realiseras.

Upplägg och genomförande

Frågeställningen belystes genom intervjuer med svenska och finska företag, i Sverige med 7 företag och klusterorganisationer och i Finland med 14 företag. De svenska intervjuerna avsåg företag inom områden som är intressanta för Uthållig stadsutveckling. Intervjuerna i Finland som genomfördes före de svenska omfattade även företag inom cleantech och logistik (grön sjöfart).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.