Sensor för snabbare, billigare, och enklare bestämning av dioxiner i miljön

Diarienummer 2018-03308
Koordinator Linköpings universitet - Deparment of Physics, Chemistry and Biology
Bidrag från Vinnova 485 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång 2017-05429-en

Syfte och mål

Dioxiner är svårnedbrytbara organiska föroreningar som är extremt giftiga. De är en prioriterad angelägenhet inom EU. Projektet syftar till att utveckla en portabel sensor för fältanalys av dioxiner i vatten och jord. Detta är ytterst utmanande då gränsvärden för dioxiner i miljö och livsmedel är väldigt låga, vilket medför strikta krav på sensorprestanda. Vi tror att grafens höga känslighet erbjuder en möjlighet att möta detta. Projektets slutmål är att demonstrera konceptvalidering av ett portabelt system för dioxindetektion med hjälp av grafenbaserade sensorer med skräddarsydda känselskikt.

Förväntade effekter och resultat

Dioxinhalter i vissa livsmedel, som fet Östersjöfisk, ligger över EU:s gränsvärden. Dagens metoder för bestämning av dioxinkoncentrationer kräver sofistikerade instrument, är tidskrävande och dyra, med priser runt 5 000 SEK per analys. En portabel sensor som enkelt kan detektera dioxiner i vatten, jord, och livsmedel till en betydligt lägre kostnad per analys skulle innebära ett genombrott som tillåter en grundligare analys av dioxiner i livsmedel och djurfoder, samt förenklar övervakning av kända utsläppskällor och kartläggning av okända dioxinkällor.

Planerat upplägg och genomförande

Dioxiner är bensenderivat, och vi har utvecklat en sensor som kan mäta spårkoncentrationer av bensen i gas genom att använda hybridmaterial av metalloxid-nanopartiklar och grafen som känselskikt. Ett liknande upplägg tillämpas här för att skapa känslighet gentemot dioxin i vätska, där mikrofluidik flödesceller tillverkas via 3D printing. Envic-Sense har utvecklat FREEDD, ett instrument för detektion av tungmetaller i vatten och jord. I detta projekt integreras grafensensorer med FREEDD för att nå konceptvalidering av ett portabelt system för dioxindetektion.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.