Screening av utsläpp i verklig trafik för effektivare kontroll av lätta dieselfordons emissionsprestanda

Diarienummer 2017-03322
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska MIijöinstitutet Stockholm
Bidrag från Vinnova 2 315 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektets syfte är att demonstrera och utvärdera om och hur screening av utsläpp från enskilda fordon i verklig trafik med remote sensing-teknik kan användas för att uppnå såväl högre effektivitet som skärpt utsläppskontroll, dels i Transportstyrelsens program för hållbarhetsprovning (idag helt baserad på chassidynamometermätningar samt ombordmätningar med s k PEMS-teknik), dels i den periodiska kontrollbesiktningen avseende fordons utsläppsprestanda (idag helt baserad på avgasmätningar på stillastående fordon).

Förväntade effekter och resultat

Projektet adresserar behovet av och innovativa möjligheter till en skärpt och effektivare kontroll av utsläpp av kväveoxider och partiklar från moderna lätta dieselfordon (Euro 5 och 6), vilka idag svarar för omkring 20 % av Sveriges totala utsläpp av kväveoxider enligt färsk officiell statistik. Projektet förväntas resultera i minskade utsläpp av kväveoxider och partiklar och bidrar därmed till att nå de svenska miljömålen för Frisk luft, Ingen övergödning samt Bara naturlig försurning.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet utförs i samarbete mellan IVL (remote sensing-mätningar) och AVL MTC (PEMS-mätningar). I de två första av projektets totalt fyra arbetspaket genomförs under sommarhalvåret 2018 avgasmätningar på ett stort antal fordon i Stockholmsområdet. Baserat på resultatet från dessa mätningar tas sammanlagt 30 personbilar och lätta lastbilar in för PEMS-mätningar och mätningar i chassidynamometer. Under sommarhalvåret 2019 genomförs remote sensing-mätningar i anslutning till kontrollbesiktningsstationer på ett större antal lätta fordon inkallade till besiktning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.