Sanering av PFOS

Diarienummer 2013-03978
Koordinator GiertzTech Aktiebolag - GiertzTech AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att ta fram en lönsamhetsmodell och verifiera en metod för sanering av PFOS med hjälp av elektromagnetiska processer. Båda har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Inventering av PFOS skador i Sverige har genomförts. Resultatet visar skador på Mälaren, Vättern, Vänern och Hanöbukten samt det dricksvatten som tas från Mälaren, Vättern och Vänern. Huvuddelen av skadorna är förmodligen förorsakade av en äldre typ brandskyddsskum som även innehåller PCB och ett bromerat flamskyddsmedel. Följaktligen finns det en god affärspotential för sanering av PFOS (och även PCB). Ett modellkontrakt har tagits fram, avsett för reglera samarbete med affärspartners. En metod för storskalig nedbrytning av PFOS har verifierats i laboratoriemiljö.

Upplägg och genomförande

Vattenprover på insjövatten och östersjön samt kranvatten har insamlats från örnsköldsvik i norr samt alla större städer och sjöar i mellersta och södra Sverige. I många fall har även jordprover tagits. Dessa prover har analyserats med en metod framtagen inom GiertzTech AB samt i många fall även av två certifierade mätinstitut. Prover med känt innehåll av PFOS har utsatts för en metod som bryter ner PFOS med hjälp av elektromagnetisk energi. Proverna har därefter skickats för analys på certifierat mätinstitut.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.