Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Samverkansmodeller för hållbara kollektivtrafiklösningar

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - Statens väg- och transportforskningsinstitut, LINKÖPING
Bidrag från Vinnova 4 836 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - maj 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att fördjupa insikterna om samverkan som en nyckelfråga i planering och utveckling av kollektivtrafik. Empiriskt fokus riktas mot kollektivtrafikplanering i svenska storstadsområden, kompletterat med en avgränsad internationell utblick. Projektet har lett fram till en empiriskt grundad förståelse av samverkans viktiga roll kollektivtrafikplaneringen, utifrån konkreta empiriska exempel och utifrån olika aktörers perspektiv. I projektet visas även utmaningar med samverkansinriktade arbetssätt och svårigheter som kan uppstå.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten har gett nya insikter om samverkan som en viktig styrningsform i sig, d v s inte bara ett komplement till mer hierarkiska eller marknadsinriktade former. Samverkan är idag ett viktigt arbetssätt för att t ex regionala kollektivtrafikmyndigheterna ska kunna säkerställa genomförbarhet av långsiktiga planer och mål. Projektet har vidare initierat ömsesidiga läroprocesser mellan forskare och praktiker och bidragit till utvecklingen av detta kunskapsområde inom svensk kollektivtrafikforskning, samt stärkt kopplingarna till internationell forskning.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med en kvalitativt inriktad metodansats, med fokus på att nå fördjupade insikter utifrån konkreta och specifika exempel från planering och utveckling av kollektivtrafik. Resultaten grundas främst i semistrukturerade intervjuer med personer från regional kollektivtrafikplanering, nationell transportplanering, kommunal trafik- och bebyggelseplanering samt trafikföretag, fastighetsägare m fl. Arbetet har genomsyrats av ett nära samarbete mellan forskare och tjänstepersoner från de tre storstadsregionernas kollektivtrafikmyndigheter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-03020

Statistik för sidan