Samverkanslektor - karriärväg och innovationsinstrument för samverkan med de gröna sektorerna o samhället i stort

Diarienummer 2013-04743
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Universitetsledningen
Bidrag från Vinnova 1 978 562 kronor
Projektets löptid december 2013 - mars 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla samverkanslektorernas verktyg för samverkan med de gröna näringarna, med utbildningssektorn och med SLU:s studenter och doktorander, samt skapa internationella referensramar och kontaktnät för samverkan. Samverkanslektorerna ska vara kända vid andra svenska lärosäten och samverkanslektorernas roll i en SLU-intern samverkansplattform ska tydliggöras. Samtliga resultatmål med ett undantag är uppfyllda (SLUPartnerskap). Dens atsningen har inte hunnit realiseras under detta projekts period men kommer så göras inom snar framtid.

Resultat och förväntade effekter

Ett stort antal aktiviteter har genomförts inom ramen för projektet vilket i sig lett till genomslag av SLU:s samverkanslektorer i den gröna sektorn. Som följd av aktiviteterna har ytterligare samverkan initierats varav en del är redan pågående och andra sannolikt kommer realiseras under 2016 och 2017. Frågan om meritering av samverkan har genom KLOSS-projektet fått stor uppmärksamhet hos många svenska lärosäten och samverkanslektorerna är ett exempel på hur karriären kan gynnas av samverkan. Vid SLU kommer meriteringsfrågan att belysas ytterligare under kommande 4-årsperiod.

Upplägg och genomförande

Projektet har haft fokus på genomförande av aktiviteter som haft en bredd över flera olika verksamheter i samhället (skola, allmänhet, näringsliv och andra lärosäten). Varje samverkanslektor har varit involverad i flera delprojekt vilket gjort att de utvecklat sin egen samverkansportfölj men också skapat goda relationer till sina kollegor över fakultets och institutionsgränser, något som öppnat upp för nya och oväntade samarbeten. Projektresultaten och reflektioner har lyfts vid ett antal gemensamma träffar vilket skapat en samlad bild av projektet för alla deltagare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.