Samverkan för åtgärder mot överhettarkorrosion

Diarienummer 2015-06550
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Bidrag från Vinnova 297 667 kronor
Projektets löptid januari 2016 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Syfte och mål

Projektets syfte har uppfyllts genom närvaro och kontinuitet och därigenom förbättrade möjligheter till samverkan kring för industrin relevant tillämpad och processnära forskning. Samtliga mål i projektet är helt uppfyllda. Projektet har bidragit till starkare koppling mellan Umeå Universitet och Umeå Energi AB genom personkontakter, slussning av studenter, gemensamma utrednings- och forskningsprojekt samt utbildningsinsatser. Arbetet har även lett till ett forstsättningsprojekt (SSF) samt en innovation med projektledaren som innovatör.

Resultat och förväntade effekter

Projektets genomförande med projektledarens närvaro vid Umeå Energi AB samt det mervärde som examensarbetare bidragit med har sammantaget bidragit signifikant till problemlösande kunskapsuppbyggnad vid både Umeå Universitet och Umeå Energi AB. Det har därmed bidragit till både företags- och samhällsutveckling, såväl som stärkt kvalitet och relevans i forskning och utbildning vid universitetet. Utöver förväntade resultat har projektet dessutom möjliggjort en innovation (patentprocess inledd) och ett beviljat fortsättningsprojekt.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts enligt plan med projektledarens närvaro vid UE tillsammans med två examensarbetare som genomfört praktiska och teoretiska problemlösande studier med UE som uppdragsgivare och projektledaren som universitetshandledare. Projektledaren har dessutom utfört analyser, informationsspridning och supportat ledningen vid Umeå Energi AB i olika processfrågor. Samverkan kommer fortsätta i liknande form, samt i ett initierat innovationsprojekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.