Samband mellan produktutformning och global produktion och logistik

Diarienummer 2013-03627
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för teknisk ekonomi och logistik
Bidrag från Vinnova 4 180 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - november 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte och mål har varit att skapa modeller som beskriver effektiva samband mellan produktens utformning och det globala produktions- och logistiknätverket, genom att besvara forskningsfrågorna: Vilka globala faktorer har en påverkande roll på produktutformningen? Och omvänt, vilka produktutformningsfaktorer har en påverkande roll när det gäller utformningen av det globala verksamhetsnätverket?

Resultat och förväntade effekter

Resultatet från projektet kan sammanfattas i två modeller. Den ena omfattar elva faktorer som starkt påverkar sambandet och den andra kopplar samman integrala och modulära produkter med integrala och modulära produktionsnätverk. Bägge modellerna har stämts av mot faktiska produkter och nätverk och kan ge vägledning om effektiva samband.

Upplägg och genomförande

Vi har genomfört två delstudier: först en flerfallsstudie hos företag med global produktion och logistik och olika typer av produktarkitekturer, och sedan en enkätundersökning riktad till svenska företag. Med företagen har vi diskuterat både de ´ideala´ sambanden, men också studerat de faktiska sambanden för ett antal representativa produkter och dessas respektive globala produktions- och logistiknätverk. Enkätundersökningen gav 82 svar (motsvarande 20% svarsfrekvens).

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.