Samband mellan produktutformning och global produktion och logistik

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för teknisk ekonomi och logistik
Bidrag från Vinnova 425 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - juli 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Det övergripande syftet med projektet har varit att identifiera behov av ny forskning kring sambanden mellan produktutformning å ena sidan och global produktion och logistik å den andra. Studier av litteraturfronten och diskussioner med tillverkande företag med större produktionsnätverk har visat att det finns både ett behov av och ett intresse för ny forskning. Detta diskuteras i den separata slutrapporten.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en litteraturöversikt, som ingår i slutrapporten. Därutöver är en vetenskaplig rapport under framställning. Diskussioner med företag har vederlagt intresse och behov av forskning och har lett till interna diskussioner kring dessa frågor. Ett resultat är också att en forskningsansökan inom programmet ´Innovativ produktframtagning: Forskning om utveckling av industriella varor och tjänster´ har skickats in i samarbete med tre större industriföretag: Husqvarna, PartnerTech och Volvo Construction Equipment.

Upplägg och genomförande

Det faktiska upplägget och genomförandet stämmer i princip överens med det planerade. Förstudieprojektet har genomförts i fyra delar: (i) litteraturstudier för att etablera forskningsfronten, (ii) företagsstudier för att fastställa hur företag arbetar med produktutformning, global produkton och logistik, samt kopplingar däremellan, (iii) jämförelse mellan teori och praktik för att identifiera behov av ny forskning samt (iv) framställning av artiklar och presentationsmaterial för konferens (under bearbetning).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-03781

Statistik för sidan