Samarbete mellan SP och InMetro

Diarienummer 2013-05528
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - SP Mätteknik
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - juli 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att identifiera och om möjligt initiera samarbete mellan SP och InMetro samt om möjligt involvera svenskt och brasilianskt näringsliv. När det gäller delområde 1 och 2 har syfte och mål uppnåtts. Fördelområde 3 och 4 har samarbetet av olika anledningar inte tagit fart.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet i delområde 1angående atmosfäriska störningar är mycket intressant och leder till utökat samarbete med InMetro och förhoppningsvis andra intressenter. Det leder också till vetenskapliga publikationer och konferensbidrag. Diskussioner om fortsatta former för samarbete och finansiering pågår mellan InMetro och SP. För delområde 2 om högspännigskalibrering har projekttiden inneburit diskussioner om möjligheter till samarbete. Industrintresse finns även om det fortfarande är en lång väg att gå. Fördelområden 3 och 4 erhölls inte förväntade resultat.

Upplägg och genomförande

Projektupplägget grundade sig till viss del på förmodade förväntningar och något vaga fördiskussioner. SP och InMetros Kännedom om varandra var något bristfällig. Detta förklarar til stora delar utfallen i de fyra delområden som hanterades i projektet. Om projektet skulle starta om eller en fortsättning skulle kunna åstadkommas så skulle upplägget ändras till viss del.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.