Resurssmart materialanvändning så förnyar vi svenska styrkeområden

Diarienummer
Koordinator Stena Recycling International Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Vår Agenda för resurssmart materialanvändning har kraft och förankring att ligga till grund för kommande forsknings- och innovationssatsningar som exempelvis Strategiska Innovationsprogram kopplat till området Resurssmart materialanvändning. I arbetet med Agendan har vi formulerat en Vision 2030 samt identifierat sex områden att utveckla och stötta med forsknings- och innovationsinsatser för att stärka området och stärka svensk miljöteknikindustri.

Resultat och förväntade effekter

Vi har skapat en Agenda med bred förankring som kan ligga till grund för framtida forskningssatsningar, innovationssatsningar och stöd till utveckling av nya affärsmöjligheter för svenska företag. Ett stort antal aktörer har engagerat sig och vi har arbetat fram förslag till kommande forsknings- och innovationsinsatser inom området. En ansökan om strategiskt innovationsområde baserad på agendan har inlämnats och vår målsättning är att utveckla området i linje med agendan. Synergier med andra agendor har identifierats och vi arbetar vidare med gemensamma projektidéer.

Upplägg och genomförande

Upplägget med arbetsgrupp, styrgrupp och intressentgrupp har fungerat mycket väl. I intressentgruppen har vi samlat representanter från många aktörer från både industrin, akademin och myndigheter. Tre workshops har genomförts med fokus på förebyggande av avfall, återanvändning respektive återvinning. Diskussionerna har gett mycket viktig input till arbetet med agendan. Det stora intresset och aktiva deltagandet visar på ett genuint engagemang för resurssmart materialanvändning. Agendan kan nu ligga till grund för kommande samarbeten inom området.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.