Restvärme för hållbara och attraktiva städer

Diarienummer 2015-06457
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för Landskapsarkutektur, planering och förvaltning
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - april 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte är att stärka användning av lågtempererad restvärme i urbana sammanhang genom att genomföra en innovationstävling med hög profil som leder till att ett antal pilotanläggningar byggs. Projektets mål har varit att bygga ett starkt konsortium med hög kompetens, brett nätverk och stora resurser som kan stå bakom och genomföra tävlingen och klargöra förutsättningarna och konkretisera formerna för genomförande av tävlingen. Målet är uppfyllt och vi har nu ett starkt konsortium med goda resurser. Vi har därmed kommit ett steg i riktning mot att uppfylla syftet.

Resultat och förväntade effekter

Förväntningen är att lågtempererad restvärme utnyttjas till biologisk produktion i urbana sammanhang. Det ger minskad annan energianvändning och tillgång till när/härodlad fisk och grönsaker som minskar transporterna. Det ger positiva sociala effekter genom ökad sysselsättning och ger mötespunkter och pedagogiska möjligheter. Projektet ska göra att en innovationstävling genomförs så att 3-4 anläggningar byggs. Effekterna ligger således längre fram i tiden. Det nu genomförda projektet är en nödvändig förutsättning för att effekterna så småningom ska kunna uppnås.

Upplägg och genomförande

Projektet har baserats på erfarenheterna från vår genomförda innovationstävling 2015. Vi har haft i stort sett samma parter och samma ansvariga personer och vi har använt erfarenheterna för att skapa ett mer utvecklat och starkare koncept för den kommande tävlingen. Vi har haft en mycket bred process genom de befintliga parterna för att intressera tillkommande parter och det har varit framgångsrikt. Vi har kompletterat gruppen med nya starka parter som kan tillföra det som krävs för att genomföra en tävling med hög profil, vilket hade varit svårt inom den befintliga konstellationen.

Externa länkar

Hemsida med resultat från vår tidigare genomförda innovationstävling

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.