Restspänningar i valsade plåtprodukter

Diarienummer
Koordinator SWEREA MEFOS AB - Avdelningen för Värmning och Bearbetningsteknik (VB)
Bidrag från Vinnova 998 977 kronor
Projektets löptid november 2015 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Syfte och mål

I denna förstudie ville man undersöka möjligheter till en förbättrad processkontroll vad gäller restspänningsrelaterade problem genom ett ökat användande av modellerings- och mättekniska metoder. Arbetet skall ge beslutsunderlag för fortsatta aktiviteter inom området. Av intresse är även att få en uppfattning om aktuella processnära restspänningsnivåer samt processers påverkan på restspänningstillstånden.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten visade att det finns pålitliga mätmetoder för ytrestspänningsmätningar som kan användas för processtyrning. Modelleringstekniker visar sig kunna förklara de fenomen som undersöktes och ökar förståelsen för de faktorer som påverkar restspänningstillstånden. Genom att studera fler processer och processparametrar kan man få en överblick av hur den slutgiltiga produkten kan påverkas. Effekter av projektet förväntas bli att både modellering och mättekniska metoder i en större utsträckning än idag kommer att användas i processtyrning och processnära miljö.

Upplägg och genomförande

Projektet bestod av tre delar; deformations- och termo-volymetriskt genererade restspänningar samt en mätteknisk signatursstudie. Verifiering av mätmetoder och numeriska modeller genomfördes genom ett antal försök i processerna rullriktning, bockning med styrd radie samt härdningsexperiment i varierande skala. Dessa genererade validerbara restspänningstillstånd genom bl.a. jämförelse av kvarstående deformation.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-03477

Statistik för sidan