Reglering av satsvisa processer inom biotech- och biopharmaindustrin

Diarienummer 2013-03297
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för reglerteknik
Bidrag från Vinnova 1 300 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - juni 2014
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - hösten 2013

Syfte och mål

Projektet har handlat om reglering och automatisering av biotekniska processer och biopharmaprocesser. Målet med projektet har varit att göra en behovsanalys för branschen, samt att ta fram förslag på produktionseffektivisering baserad på höjd automationsgrad för dessa processer. Ett mål har också varit att projektet ska ge underlag för förslag på framtida projekt inom området. Alla dessa mål är uppfyllda.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har bekräftat vad som antogs i ansökan, nämligen att detta är en bransch där regleringen och automatiseringen inte kommit lika långt som i andra branscher och att förbättringspotentialen därför är stor. Redan i detta förprojekt har flera nya intressanta metoder tagits fram och projektet har också lett till forskningsansökningar som förhoppningsvis ska höja automationsgraden i branschen ytterligare.

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits i fyra arbetspaket med en övergripande projektledning, samordning och samanalys. De olika arbetspaketen har haft gemensamma tidpunkter för sina milstolpar för att underlätta kunskaps- och erfarenhetsutbyte och gemensamma analysresultat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.