Reglab 2015-2019 etapp 1

Diarienummer
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting - Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad/Reglab
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med Reglab är att genomföra gemensam kunskaps- och kompetensutveckling, och därmed öka kapaciteten och effektiviteten hos de deltagande organisationerna. Utvärdering av aktiviteterna visar: Att aktiviteterna bidrar till kunskaps- och kompetensutveckling i medlemsorganisationerna. Kunskapen används för att effektivisera och utveckla det regionala arbetet. Att förutsättningarna för lärande och dialog stärkts inom det regionala utvecklingssystemet. Att regionernas strategiska förmågor stärkts. Att Reglab bidragit till bättre flernivåsamverkan

Resultat och förväntade effekter

Reglab har genomfört ett stort antal kompetensutvecklande aktiviteter och etablerat sig som ett nationellt kunskapscentrum inom regional utveckling. Mer än 1 000 personer har deltagit i Reglabs aktiviteter under perioden, ca 300 av dem har deltagit i fördjupande lär- eller utvecklingsprojekt. Omkring 40 organisationer har varit regelbundet aktiva i Reglab-aktiviteter. Lika många har initierat eller drivit en Reglab-aktivitet. Effektutvärderingen från 2015 visar att kunskapen från Reglab-aktiviteter används för att utveckla och effektivisera det regionala arbetet.

Upplägg och genomförande

Reglab har 24 medlemmar och ca 15 partner. Med utgångspunkt från medlemmarnas behov, har ett stort antal kompetensutvecklande aktiviteter genomförts allt från enstaka seminarier till årliga konferenser. Genom ett fokus på kollegialt lärande, dialog och erfarenhetsutbyte har kunskap inom regional utveckling delats och implementerats i nya miljöer. Framgången beror på delaktighet och engagemang från medlemmarna, samt grundförutsättningarna: en neutral arena med högt förtroende, en flexibel och laborativ karaktär, och ett fokus på lärande och nytta.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-06420

Statistik för sidan