Redskap till sjukvården för körkortsmedicinska utredningar

Diarienummer 2016-03070
Koordinator MOBILITETSCENTER I GÖTEBORG EKONOMISK FÖRENING
Bidrag från Vinnova 755 700 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - december 2017
Status Pågående
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång FRÖN Utveckling våren 2016

Syfte och mål

Sjukdom och skada kan påverka förmågan att agera som trafiksäker förare, och risken att drabbas för sådan sjukdom ökar med stigande ålder. Projektet avser att utveckla och sprida ett redskap för att utföra och tolka körkortsmedicinska bedömningar och därmed minska belastning och väntetider på specialistenheter. Syftet är att sammanställa ett utredningspaket med kognitiva tester och färdigställa en databas för tolkningsstöd. Dessa redskap skall användas av aktörer inom primärvården som ett första steg i en körkortsmedicinsk utredning.

Förväntade effekter och resultat

Utredningspaket skall utföras av aktörer i primärvården som ska kunna utföra en testning med valida och reliabla tester. Ett tolkande verktygstöd i form av en databas sa kunna urskilja om kognitiva nedsättningar är så omfattande att medicinska krav för körkort inte anses vara uppfyllda. Genom detta sätt ska uppenbart olämpliga förare identifieras eller om patienter bör remitteras för en mer sammansatt utredning. Snabbare utredning och handläggning i öppna vårdformer skulle innebära förbättrad trafiksäkerhet och minskad risk för olyckor orsakade av uppenbart olämpliga förare.

Planerat upplägg och genomförande

Utvecklingsprojekt avser att sammanställa ett utredningspaket av kognitiva tester samt färdigställa en webbaserad databas som tolkningsstöd. Utredningspaketet ska innehålla kognitiva tester som är möjliga att utföra inom primärvården, och som har god förmåga att kartlägga kognitiva förmågor. Utredningspaketet kommer att prövas av primärvården, dvs. projektpartern Närhälsan, för patienter med demenssjukdom/ kognitiv svikt och efter utvärdering sedan presenteras och förankras hos myndigheter och verksamheter för att därefter kunna implementeras över landet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.