Redskap till sjukvården för körkortsmedicinska utredningar

Diarienummer 2016-03070
Koordinator MOBILITETSCENTER I GÖTEBORG EKONOMISK FÖRENING
Bidrag från Vinnova 755 700 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång FRÖN Utveckling våren 2016

Syfte och mål

Det är ett övergripande transportpolitiskt mål att antalet personer som dödas och skadas i trafiken ska minska. Detta är också intentionen i körkortslagen där läkare ges skyldigheten att ta ställning till om en patient uppfyller de medicinska kraven för körkort, som formulerats av körkortsmyndigheten, och därmed kan betraktas som en trafiksäker förare. Syftet med föreliggande projekt var att utveckla och sprida ett redskap för kognitiv bedömning som stöd i ställningstagande i frågeställning om fortsatt körkortsinnehav efter skada/sjukdom är lämpligt.

Resultat och förväntade effekter

I projektet har flera aktörer involverats, både regionalt och nationellt. Detta medför att fler verksamheter idag använder utredningspaketet och utför körkortsmedicinska utredningar, samt att tolkningsdatabasen används av fler aktörer som stöd för tolkning. Ställningstagande till kognitiva krav för körkort sker därmed på liknande grund och innebär en större trygghet för utförare och patient. Utöver detta kommer användning av utredningspaketet att innebära en förbättrad trafiksäkerhet och minskad risk för olyckor orsakade av förare som är påverkade av skada/sjukdom.

Upplägg och genomförande

Utredningspaketet har färdigställts i projektet och implementerats i Närhälsan Rehab med stöd av utbildning och handledning från Mobilitetscenter. Detta har inneburit att tillgången till körkortsmedicinska utredning har ökat och därmed uppfylls det stora behovet som finns i större utsträckning. Mobilitetscenter har under hösten 2017 genomfört ytterligare utbildning i testmetodiken för arbetsterapeuter med deltagare från hela landet. Under våren 2018 kommer tolkningsdatabasen att bli tillgänglig för fler användare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.