PSARP - Mobilitet mellan VCC och Ziegler

Diarienummer 2015-05831
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Chalmers
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - maj 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Syfte och mål

Syftet med projektet är att kunna prediktera förekomst av gnissel och gnek virtuellt med olika typer av analysmetoder från CAD analys till avancerad CAE baserad analys. Mobilitetsprojektet har syftat till att utbyta kunskap mellan Chalmers, Volvo personvagnar och Ziegler Instruments inom prediktering av gnissel och gnek. Volvo Cars och Chalmers har utbildat Ziegler i CAE baserad analys och Ziegler har utbildat Chalmers och Volvo i CAD baserad analys. Totalt har 8 personer deltagit i utbytet till den grad att respective part kan tillämpa denya metodera individuellt.

Resultat och förväntade effekter

För Volvo Personvagnar är effekten av utbytet att man kan ersätta resurskrävande CAE aktivitete med enklare CAD baserade metoder för att identifier potentiella problem. Detta resulterar i effektivare utnyttjande av resurser och snabbara svarstider för analyser. För Zieglers del innebär utbytet att de kan underbygga sina CAD analyser med kompletterande CAE beräkningar i de fall det är svårt att förstå effekten av ett konstruktionskoncept. Chalmers kommer inkludera och vidareutveckla båda metodena i pågående forskningsprojekt inom området.

Upplägg och genomförande

Utbytet mellan parter har skett i flera steg. Först har personal från Ziegler besökt Volvo Cars där utbildning i CAE baserade metode E-line har skett i Volvo Cars simuleringsmiljö. Som steg två har Volvo Cars tekniska specialis inom gnissel och gnek besökt Ziegler för att utbildas inom CAD metoden Contact Point Analysis. I sista steget har 4 personer från Volvo Cars och en person från Chalmers besökt Ziegler för att utbildas i Contact Point analysis metoden. Sammarbetet mellan parterna kommer att fortsätta utanför mobilitetsprojektet då det varit mycket nyttigt för alla parter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.