ProNova VINN Excellence Centre for Protein Technology Etapp 4

Diarienummer 2015-04037
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH AlbaNova Universitetscentrum
Bidrag från Vinnova 13 390 000 kronor
Projektets löptid april 2015 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Det huvudsakliga syftet och målet med projektet har varit att bedriva internationellt kompetitiv forskning i områden inom fältet proteinteknologi av intresse för både akademi och centrets företagsparter. Dessa målsättningar anses ha uppfyllts då resultat från de projekt som genomförts har publicerats och presenterats internationellt och i många fall också fått genomslag i de medverkande företagens verksamhet.

Resultat och förväntade effekter

Under Etapp 4 har fokus legat på åtta projekt inom två programområden: Molecular and Cellular Tools och Bioassay Development and Biomarker Discovery. I samtliga projekt har värdefulla resultat genererats, och i flera fall har dessa redan fått genomslag i parternas verksamheter. Som exempel kan nämnas nya teknologier för kvantifiering av proteiner med mass-spektrometri med stor potential inom diagnostikfältet, för signalförstärkning inom s.k. lateral flow-analyser för immunoanalyser och reagens för att kunna användas industriellt för rening av antikroppar (patentsökt).

Upplägg och genomförande

Projekten har bedrivits som samarbeten med centrets företagspartner, där dessa bidragit med eget arbete och reagens. Årliga centerdagar där samtliga projekt har presenterats har bidragit till informationsspridning och att nya kontakter skapats mellan centrets aktörer. Centrets resultat har spridits via ett flertal publikationer i internationella tidskrifter, presentationer vid internationella möten och via tekniköverföring genom vistelse hos partnerföretag.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.