Projektbidrag för SwedNanoTech

Diarienummer
Koordinator SWEDNANOTECH AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - november 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har syftat till att öka samverkan mellan olika aktörer på nanoteknikområdet i Sverige samt att nå ut till internationella parter. Vi har under projektperioden hållit workshops och seminarier, arrangerat både nationella och internationella konferenser, presenterat svensk nanoteknik på internationella arenor samt deltagit i projekt som minskar tröskeln för användning av nanomaterial och nanoteknik för icke-nanoföretag. Detta har lett till en avsevärt större medvetenhet om den kunskap och kompetens som finns vid universiteten jämfört med när projektet påbörjades.

Resultat och förväntade effekter

Kontakter har skapats över disciplingränser mellan forskare, företag, myndigheter. Genom instiftandet av utmärkelsen årets Nanoföretag har juryn, personer med stark anknytning till företagsutveckling och finansiering, haft intensiva kontakter med de nominerade företagen, vilket resulterat i att jurymedlemmarna anlitats som rådgivare. Ex: Akzo Nobel PPC-prof Roland Grafström, KI, nanosäkerhet. Rickard Sundberg anställning på Chalmers efter möte hos oss. Nanologica AB-Tord Lendau som businessrådgivare Forskare KTH Kista fick mentor efter NF´12 Nanosäkerhetsnätverk

Upplägg och genomförande

Arbetet har främst skett genom att SwedNanoTech har arrangerat konferenser och workshops. En utförlig lista på dessa återfinns i bilaga 1. Det är en långtgående process för företag att ändra tillverkningsmetoder och gå över från en teknik till en annan. Förståelse, acceptans, möjlighet till finansiering, tid och utvecklingsfas etc är alla faktorer som påverkar möjligheter till innovation. Då nanoteknik ofta ligger en bit ifrån kommersialiseringsfas är det viktigt att öka kunskap om och intresse för nanoteknik och underlätta samverkan utgående från reella industribehov.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.