Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Produktionsspegeln - digital interaktion i industrimiljöer

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SONIC-PITEÅ
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Idéprojekt om nya tjänster för tillverkande industri

Viktiga resultat som projektet gav

Målet för projektet var att generera idéer som illustrerar hur produktionsarbetare kan få ökad inblick i produktionen som helhet, för att öka känsla av sammanhang, kontroll och mening. Detta genom att ompröva vanliga interaktionssätt och använda nya teknikformer, som möjliggör för produktionsarbetare att enkelt interagera och ta del av digitalt innehåll. Projektet har uppfyllt målet genom en användarcentrerad designprocess som lett till en kartläggning av behov kopplat till information och interaktion, samt utveckling och utvärdering av tre illustrerade koncept.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har bidragit med kunskap om produktionsarbetares förståelse för sin roll i komplexa produktionssystem, och sambandet till motivation. Vidare har slutsatser från behovsanalysen sammanställts lösningskategorier, vilka är en god utgångspunkt för fortsatt arbete. Utav den idémängd som genererats har tre koncept illustreras, som är relevanta för produktionsmiljöer och i sin utformning inbegriper nytänkade interaktion, såsom IoT, uppkopplad belysning, projicering och visualisering av data. Enligt utvärdering har idéerna potential att öka arbetsmotivation.

Upplägg och genomförande

RISE har drivit en designprocess där Lundqvist Trävarus personal har involverats i behovs-, idé- och konceptfas. Idéfasen bestod av 1) Kartläggning informationssystem 2) Workshop 3) Enkät. Idéfasen bestod av Idésessioner där identifierade behov korsades med nya teknikformer. Konceptfasen bestod av 1) Illustrationer och mock-ups 2) Presentation och feedback 3) Enkät. Resultatet presenterades på Katrineholmskonferensen 2019, och ska även delges potentiella framtida samarbetsparter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 oktober 2018

Diarienummer 2018-03977

Statistik för sidan