Produktanpassad virkestorkning: Kunskapsöverföring och nyttiggörande

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid oktober 2011 - april 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte är att ta fram kunskap, utveckla metoder och teknik som resulterar i sådana anpassade virkestorkningsprocesser som leder till att produktkvalitet kan definieras i levererade träprodukter, av furu och gran, vad gäller virkets fuktinnehåll och därmed också mått och dimensionsstabilitet i betydligt högre grad än vad som kan utlovas idag.

Resultat och förväntade effekter

Industriella nyttigheter framtagna är beskrivning av nödvändig processkvalitet i värdekedjan, kalibreringsstruktur samt benchmarking av befintliga mätsystem för fuktkvotsmätning. En prototyp för in-line fuktkvotsmätnnig baserad på mikrovågsteknik har tagits fram och testats. Effekten av projektet är en öppen dialog om behovet att förbättra processerna kring fuktkvotsmätning.

Upplägg och genomförande

Projektstart 2009 i nära samverkan mellan univ., inst. och industriparter. Kartläggning av tillgänglig teknik för fuktkvotsmätning och undersökning av bästa möjliga teknik genomförts. Utrustning och metoder testats i lab-som industriell miljö. 2010 fattas beslut av projektets styrgrupp om fortsatt inriktning där val av metod (mikrovågsteknik) för vidare utveckling sker. 2011 genomförs en workshop där resultat och problemställningar belyses. Den workshop som var planerad ställdes in då industriparterna tyckte att problemställningarna och utvecklingsbehoven är belysta.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.