Producerbarhet och konstruktion för tillverkning av flygmotorkomponenter

Diarienummer 2013-01136
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 2 675 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - augusti 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har bidragit till att skapa förutsättningar för ett strukturerat och systematiskt arbetssätt för att öka producerbarheten och robustheten i tillverkningen i samband med utveckling av nya produkter. Arbetet har haft en speciell inriktning på fabricerade produkter och i synnerhet kvalitén på svetsfogar Målet har varit att utveckla och demonstrera en modell och en ingenjörsmetodik för att förstå samband mellan produktens krav och hur dess kvalitet påverkas och kan styras i en sekvens av processteg.

Resultat och förväntade effekter

Omfattande studier har gjorts för att förstå och dokumentera kunskap om fabrikation och dess relaterade processer, tillsammans med teorier för den vetenskapliga ansatsen för att svara på forskningsfrågorna. Resultatet är en föreslagen metod för att stödja en systematisk utvärdering av en produkts olika geometrier som är kritiska för en bra svetsprocess. Metoden kallas ”Welding Capability Assessment Method (WCAM)”. Arbetet planeras att fortsätta I NFFP7, med målet att utveckla och verifier en mer komplett ingenjörsmetodik.

Upplägg och genomförande

Baserat på lärdommar från tidigare projekt var ansatsen att primärt fokusera kvalitetsrelaterade aspekter på svetsfogar, samt ett strukturerat angrepssätt för att finna samband mellan orsaker och effekter. Med utgångspunkt från literaturstudier och en teoretisk modell, kunde skapandet av metoden ”WCAM” utvecklas steg för steg. Parallella studier av utvecklingsprocessen, tillgänglig test- och produktionsdata, goda exempel etc. gav stöd till formandet av metodiken. Det har gett en stark utgångspunkt men hög konfidens för att vidareutveckla metodiken i kommande arbete.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.