Preventor - digitaliserad processlägebeskrivning

Diarienummer 2016-02399
Koordinator ACOSENSE AB
Bidrag från Vinnova 1 816 625 kronor
Projektets löptid juni 2016 - september 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategic innovation program PiiA - spring 2016

Syfte och mål

I många industriella processer drar operatörer subjektiva slutsatser om processers driftläge utifrån olika mätvärden vilket gör att processers effektivitet kan variera mellan skiftlag, individer och befattningar. Målet med projektet är utveckla ett analysverktyg som digitaliserar och visualiserar olika driftlägen i en komplicerad produktionsprocess. Tekniken baseras på Acosense patenterade teknik, aktiv akustisk spektroskopi. Kravet är att utan labbprover och med begränsad inlärningsperiod identifiera små processförändringar baserat på stora datamängder.

Förväntade effekter och resultat

*Spara energi genom att bara använda utrustning när det krävs. I Skoghall kommer Preventor att installeras vid en 800kW kvarn som idag körs kontinuerligt för kvalitetssäkring, men kommer att kunna köras enbart vid behov med bibehållen kvalitet. *Minska onödigt spill. I Skoghall kommer Preventor att ge bruket information om när en ny pappersmassakvalitet efter byte är redo att användas i produktion vilket minskar onödigt spill. *Minska uppstartstider. I Skoghall kommer det att undersökas om Preventor kan identifiera dynamisk avvikelse i insvängningsförloppet vid byte av papperskvalitet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i 8 arbetspaket plus administration. För att få bra data från en industriell process kommer Acosense och StoraEnso Skoghall samarbeta genom att installera två Preventor i processen och genomföra tester för att säkerställa att det finns tillräckligt med data och att Preventor arbetar enligt specifikation. I analysdelen och hanteringen av data kommer Fraunhofer Chalmers Centre och Acosense samarbeta nära för att säkerställa att rätt metoder implementeras.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.