PrehospIT - stroke

Diarienummer 2014-03640
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - juni 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovationer för framtidens hälsa - 2014

Syfte och mål

PrehospIT adresserar prehospital semantisk och teknisk interoperabilitet. Ambitionen var att via en rekommendation och informationsspridning visa en väg att uppnå detta, belysa vårdnytta och verksamhetspåverkan samt potentialen med video i vårdprocessen. PrehospIT har uppfyllt ställda mål och syfte. Dessa stöds av tekniskt/praktiska tester, simuleringar, dokumentation och informationsmaterial. Genom projektets olika kanaler ges förutsättningar för god spridning. Dock saknas idag, i likhet med vården i övrigt, en entydig nationell part för förvaltning av resultaten.

Resultat och förväntade effekter

Målet var en rekommendation en färdriktning och möjligt arbetssätt för ökad vårdnytta via semantisk och teknisk interoperabilitet. Vidare visa hur video kan stödja vårdprocessen, samt föreslå hur detta kan införas. PrehospIT har genererat kunskap viktig för ökat nyttiggörande av IT och stimulera tillväxt inom prehospital sjukvård. NEMSIS, Snomed CT, HL7 och IHE föreslås här som grundkomponenter. PrehospIT har även visat styrkan i simulering som metod att utvärdera IT-lösningar. Videorekommendation ligger till grund för ett nytt projekt ViPHS som fått finansiering från VGR.

Upplägg och genomförande

PrehospIT genomfördes i fyra steg rekommendation, tekniskt/praktiska test, vårdnytta och informationsspridning. Arbetet har letts av en operativ projektledning bestående av projekt- och WP-ledare, som rapporterat och synkroniserat arbetet med en styrgrupp där alla parter, inkl. Vinnova, haft rätt till en representant. Arbetssättet har fungerat väl då projektet uppnått uppställda mål samt även på ett utmärkt sätt hanterat en större korrigering av projektupplägg att av tids- och kostnadsskäl välja simulering före planerad utvärdering i kliniskt operativ miljö.

Externa länkar

Hemsida för Prehospital ICT Arena, PICTA Följdprojektet ViPHS (Videostöd i den PreHospitala Strokekedjan) på PICTA hemsida Information om NEMSIS för prehospital sjukvård Beskrivning av PrehospIT Connectathon Följdprojektet ViPHS (Videostöd i den PreHospitala Strokekedjan) på VGR hemsida Hemsida IHE Integrating the Healthcare Enterprise Hemsida PrehospIT projektet Info om PrehospIT simuleringar PrehospIT på Vitalis FLISA Föreningen för ledningsansvariga i svensk ambulanssjukvård

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.