POLYNOL - integrerad produktion av andra generationens etanol och polymerer från skogs- och sockerindustrin

Diarienummer
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 627 500 kronor
Projektets löptid november 2012 - juli 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet i fas A var att etablera ett strategiskt samarbete mellan F&U&I-aktörer inom området bioraffinaderier i Sverige och Brasilien, i syfte att utveckla ett nytt processkoncept och värdekedjor för förnybara material, kemikalier och bränslen som kan ersätta produkter tillverkade av fossila råvaror. Det övergripande målet att skapa ett konsortium med svenska och brasilianska företag och forskningsinstitut inom området, och koppla detta konsortium till universitet i de båda länderna uppfylldes helt. Konsortiet formaliserades i ett samförståndsavtal (MoU).

Resultat och förväntade effekter

1. Ett etablerat industriellt konsortium (Innventia, AkzoNobel, Stora Enso, Fibria, SEKAB, Kemiinformation) som kan utveckla konceptet till kommersiella produkter och processer. 2. Ett nätverk för samarbete mellan svenska och brasilianska företag, institut och universitet inom området bioraffinaderier. 3. Vi har också fått nya kunskaper om möjligheterna att producera produkter med högt värde från ett rent hydrolysat, särskilt genom att visa att massan är lämplig som en sockerkälla för vidare bearbetning till fermentationsprodukter.

Upplägg och genomförande

Skapande av konsortiet följde en väl strukturerad plan med inledande kontakter och möten för att enas om idéer och fastställa kompletterande roller för varje partner, uppföljt av ett formaliserat samarbete i form av ett samförståndsavtal. Det kan noteras att framgången med projektet inte skulle ha varit möjlig utan de många kontakter som tagits före starten av projektet. Kostnaderna var också betydligt högre än vad som förutsågs. Den tekniska förstudien utfördes väl av partners och lade till en sann samarbetskomponent i byggandet av konsortiet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.