Planeringsmetoder för Linjebunden och Anropsstyrd Trafik i Samverkan (PLATS)

Diarienummer 2013-02992
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 2 726 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - maj 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Det här projektet har behandlat hur särskild kollektivtrafik, främst i form av färdtjänst, kan kombineras med linjebunden, allmän, kollektivtrafik för att skapa en effektivare färdtjänst, och samtidigt erbjuda en ny tjänst inom den allmänna kollektivtrafiken. I sådan trafik kan resenärer resa vissa delar med den anropsstyrda tjänsten och vissa med den linjebundna. I projektet har planeringsmetoder för sådana resor studerats och ett förslag på en algoritm för operativ planering har presenterats. Algoritmen har också möjliggjort att studera vilka effekter kopplade resor har.

Resultat och förväntade effekter

Förutom goda ”akademiska resultat” i form av erfarenheter, publikationer och presentationer förväntas projektets resultat på sikt kunna bidra till ett enklare införande av kopplade resor. Att sprida resultaten till praktiker och beslutsfattare är av största vikt för att sprida insikt kring effekterna av den här formen av kopplade resor. Därefter kan våra faktiska resultat i form av föreslagen algoritm komma till nytta hos systemutvecklare för att skapa kommersiella planeringsstöd.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i tre steg. I det första steget har en optimeringsmodell skapats för planeringsproblemet, vilket har gett ökad förståelse för problemet. Erfarenheterna från den modellen har sedan omsatts till en lämplig planeringsmetod/algoritm för det statiska planeringsproblemet (då det förutsätts att all efterfrågan är känd innan planeringen påbörjas), och slutligen har denna algoritm anpassats till det dynamiska fallet (då efterfrågan kommer in allt efter som), vilket är av större relevans för svenska förhållanden med avseende på hur färdtjänsten bedrivs idag.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.