Pinbal - Development of a spectrophotometric pH-measurement system for monitoring in the Baltic Sea

Diarienummer 2013-05062
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för kemi och molekylärbiologi
Bidrag från Vinnova 714 436 kronor
Projektets löptid januari 2014 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Korrekta bestämningar av pH i havet har fått en ökad betydelse i och med den försurning som sker genom den ökande halten koldioxid i atmosfären. Spektrofotometriska metoder är idag den ledande metoden för pH mätning i öppet hav. Målsättningen med projektet var att få fram ett instrument för riktig bestämning av pH även i kustnära vatten med salthalter ner till så nära noll som möjligt. Detta är uppnått med ett kommersiellt instrument som kommer att finnas tillgängligt under innevarande år.

Resultat och förväntade effekter

En prototyp av instrumentet har utvecklats inom projektetet. Optimeringen har inkluderat; karakterisering av kommersiella indikatorer, korrigering för pH förändringen som sker genom tillsats av indikator, optimering av instrumentering till kinetiken av de kemiska reaktionerna, samt bestämning av indikatorns syra-bas jämviktskonstant som funktion av låga saliniteter. Med detta instrument förväntas pH kunna bestämmas med en riktighet bättre än 0.01 enhet i vatten med salthalt ner till 3.

Upplägg och genomförande

Samarbetet mellan de fyra partnerna har varit mycket framgångsrikt. Koordinatorn (IOW) har stått för en stor del av laborationstesterna, IOPAN har arrangerat de flesta fält testerna, UGOT har huvudsakligen gjort de teoretiska beräkningarna, och CONTROS (numera Kongsberg) har utvecklat instrumentet. Denna kombination av olika expertkompetenser har drivit projektet på ett effektivt sätt, och möjliggjort att några ej förutsedda problem kunnat åtgärdas.

Externa länkar

Development of a spectrophotometric pH-measurement system for monitoring in the Baltic Sea

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.