Partnerskap för företag och internationella studenter

Diarienummer 2014-05708
Koordinator Blekinge tekniska högskola
Bidrag från Vinnova 3 526 720 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att förstå och överbrygga de hinder som internationella studenter möter i sina försök att komma in på den svenska arbetsmarknaden. På grundval av den ökade förståelsen som uppnåtts genom projektet har ett antal träningsmoduler utvecklats och testats på en grupp internationella studenter. Dessa insatser har visat sig framgångsrika och medverkat till att flera av de medverkande studenterna lyckats få ett jobb i Sverige.

Resultat och förväntade effekter

Under projektet har drygt 100 internationella studenter från BTH medverkat i de insatser som erbjudits inom projektet. Studenterna har på detta sätt förbättrat sina chanser att hitta ett jobb i Sverige samtidigt som det regionala utbudet av IT kompetent arbetskraft kunnat ökas. Projektet har vidare resulterat i en stärkt samverkan mellan BTH och regionens IT företag. Projektets fokus på indiska studenter har vidare medverkat till en utveckling av relationerna till våra indiska universitetspartners.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit upplagt som ett traditionellt utvecklingsprojekt där arbetet inleddes med en bred insamling av erfarenheter och synpunkter från företag och regionala myndigheter, BTHs lärare och internationella studenter, samt våra indiska partneruniversitet. Med detta material som grund utvecklades 2 träningsmoduler och ett antal kompletterande insatser vilka testades och reviderades i 3 iterationer. Upplägget har i huvudsak fungerat bra även om engagemanget bland de studenter som medverkade i de olika testomgångarna i vissa fall kunde varit bättre.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.