Organisering av innovativa och komplexa praktiker

Diarienummer 2014-00885
Koordinator Göteborgs Universitet - Gothenburg Research Institute
Bidrag från Vinnova 2 347 549 kronor
Projektets löptid april 2014 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Det övergripande syftet med projektet har varit att stödja lärande och att utveckla kunskap kring organisering av innovativ och komplex praktik i hälso- och sjukvården, mer specifikt hybridsalar där diagnostisering och behandling kan ske samtidigt och flera olika medicinska specialiteter samverkar. Projektets målsättning har varit att ge processtöd i det pågående utvecklingsarbetet samt underlätta spridning och bredare implementering av den framväxande praktiken.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har bidragit till kunskap kring hur man utvecklar metoder, rutiner och förhållningssätt som integrerar ny teknik och nya medicinska praktiker, samt hur detta implementeras på ett för patienter och personal säkert sätt. Dessutom har projektet bidragit till att utveckla kunskap kring organisatorisk och fysisk integration vid implementering av tekniska system.

Upplägg och genomförande

Studien har genomförts på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Under drygt två år har vi, genom etnografiska metoder, följt det arbete som personal och leverantörer av teknik och material genomfört för att utveckla en ny praktik i hybridsalen. I egenskap av verksamhetsoberoende aktör, har vi genom utbildningsinsatser, reflektionsmöten och workshops kontinuerligt stimulerat till reflektion kring problem och möjligheter i utvecklingsarbetet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.