Organisatoriska implikationer av cirkulära affärsmodeller

Diarienummer 2013-02546
Koordinator VIKTORIA SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 440 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovativ organisering - steg 1

Syfte och mål

Målet med projektet var att utvärdera möjligheterna till samt planera ett andra projektsteg för utlysningen Innovativ organisering tillsammans med Volvo CE och en av deras kunder. Under projektet involverades även Volvo Car Corporation och SKF och tillämpningsprojektet hos Volvo CE ändrades så att den kunden inte längre var aktuell. Specifika tillämpningsprojekt och individer på respektive företag anknöts till ett större framtida samarbetsforskningsprojekt i steg 2. En detaljerad projektplan för analys och spridning utformades.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har uppnått förväntade resultat: ett underlag för ansökan i steg 2, en detaljerad plan och budget för steg 2, samt en välförankrad idé om hur projektresultaten från steg 2 kommer till användning hos industriparter och övrig industri. Rent praktiskt är de involverade förtagen mycket intresserade av projektet och dess tema (funktionsförsäljning och cirkulära affärsmodeller). Detta illustreras t.ex. av att en part föreslog att vi borde försöka utöka projektomfattningen och motsvarande in kind-finansiering bortom utlysningens maxgräns.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i enlighet med de fem stegen i ansökan: 1. Behovs och möjlighetskartläggning genomfördes baserat på 15 intervjuer. 2. En strukturerad litteraturgenomgång möjliggjorde en inventering av etablerad kunskap och metodik för utveckling av funktionserbjudanden. 3. Intervjuer och litteratur informerade en specifikation av forskningsfrågor och plan för steg 2. 4. Industriparternas utvecklingsarbete planerades iterativt av och med företagen. 5. Intern spridning sker genom samarbetsforskningens upplägg, extern via branschorganisationer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.