Organisation av kreditbeslut i kristider

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Centrum för bank och finans
Bidrag från Vinnova 1 104 391 kronor
Projektets löptid november 2012 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte är att empiriskt undersöka hur organisatoriska faktorer påverkar kreditbeslut i samband med en ekonomisk kris. Specifikt vill projektet genomföra en longitudinell studie av hur kredithandläggare påverkas av interna organisatoriska faktorer i en krissituation. Projektet har planerats för tre år och enbart det första året är ännu genomfört. Projektets måluppfyllelse är därför inte möjlig att mäta. Projektet följer dock tidplanen och de preliminära resultat som framkommit i arbetet med databasen är mycket intressanta.

Resultat och förväntade effekter

Projektet är planerat för tre år där år ett och två framför allt innebär arbete med databasen. Först år tre kommer resultaten presenteras för forskarsamhället och industrin. Då samarbete etablerats med forskare såväl i Sverige som i USA har det empiriska materialet presenterats och diskuterats inom forskarsamhället. även i samarbetet med Swedbank har det empiriska materialet diskuterats. Då de resultat som hittills framkommit i projektet enbart är preliminära, arbetet med databasen kommer att fortsätta under 2014, kan inget utfall av projektets förväntade effekter ännu skönjas.

Upplägg och genomförande

Projektet planerade att enbart göra en kvantitativ studie baserat på den databas Swedbank gjort tillgänglig. Arbetet med databasen och kontakterna med Swedbank har dock visat att en kvalitativ studie skulle bidra till projektets resultat. En sådan har därför initierats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.