Öppna livscykelanalysdata för livsmedel

Diarienummer 2014-04463
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för datavetenskap och kommunikation
Bidrag från Vinnova 295 680 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att tillhandahålla en fullständigt öppen datakälla för klimat- och energidata erhållet från livscykelanalyser av livsmedel som samlats in i ett projekt finansierat av Energimyndigheten. Datakällan skulle även beskrivas enligt metadatastandarden DCAT-AP och publiceras på webben. Båda dessa mål har uppfyllts och datakällan är tillgänglig via ett web-baserat API. Datakällan kommer även att användas av Göteborgs kommun (se nedan), vilket svarar mot syftet att möjliggöra för externa intressenter att använda datakällan.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är en öppen datakälla med ett web-baserat API, där datakällan är beskriven enligt metadatastandarden DCAT-AP. Vi har kontaktats av Göteborgs kommun som vill använda datakällan för att beräkna koldioxidekvivalenter för kommunens offentliga matinköp, som en del i deras klimatstrategiska program. Vi för även diskussioner om att gå vidare med en ansökan tillsammans med dem inom ramen för ´Utmaningsdriven innovation´.Swedish Life Cycle Center och CESC har också kontaktat oss gällande ett samarbeta om en nationell öppen LCA-databas.

Upplägg och genomförande

Ansatsen för att göra datakällan öppet tillgänglig bestod i att utveckla ett web-baserat API för den fullständiga datakällan. Resultaten av anrop till API:et går att få i formaten XML eller JSON, vilket är öppna maskinläsbara dataformat valda då de är vanliga i web-miljön. Information om själva datakällan enligt metadatastandarden DCAT-AP har tagits fram och är också publicerats. Implementationen fortlöpte utan att vi stötte på alltför stora hinder i ramverket Symphony som vi har valt som vår tekniska miljö.

Externa länkar

API DCAT-AP-beskrivning Life Cycle Assessment of Food Database

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.