Online övervakning av mikrostrukturer under varmvalsning

Diarienummer 2014-01854
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - augusti 2015
Status Avslutat
Utlysning The strategic innovation programme for Metallic material
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet Metalliska material - Innovationer och samhällsutmaningar våren 2014

Syfte och mål

Industriellt tillämpbara metoder har utvecklats för att ta upp och tolka ultraljudssignaler i relation till mikrostrukturen med syfte att kvantifiera austenitens tillstånd under och efter varmvalsning avseende (i) kornstorlek, (ii) tillstånd dvs deformerad eller rekristalliserad samt (iii) omvandling till ferrit i slutprodukt. Stål från industriell produktion har undersökts statiskt i laboratoriemiljö och under termomekanisk behandling vid Gleeble-simulering.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har visat att laserultraljud har potential att tillämpas industriellt för att bestämma mikrostrukturparametrar under och efter varmvalsning. Kravspecifikationer har tagits fram för hur hårdvaran ska konfigureras för industriell användning i varmvalsverket med mätning in-line vid höga temperaturer på oxiderade ytor. En ansökan om ett implementeringsprojekt har lämnats in till Vinnovas utlysning Metalliska material där syftet är att göra pilotförsök i stålindustrin. Swerea KIMAB har också tagit beslut att investera i en mobil pilotutrustning för industriförsök.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i nära dialog med stålindustrin som delgett sina förväntningar och önskemål gällande användning av tekniken. Industrin har också bidragit med relevanta material vilket varit en förutsättning för att kunna göra mätningar för att förstå teknikens begränsningar och möjligheter. De dynamiska försök som gjordes i Gleeble-utrustningen medförde experimentella svårigheter i en omfattning som inte förutsetts varför projektet begärde (och beviljades) en förlängning - vilket resulterade i att planerade aktiviteter kunde genomföras framgångsrikt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.