On-line kemisk analys av massa och kalcineringsprocesser

Diarienummer 2017-03237
Koordinator RISE Acreo AB - Isafjordsgatan 22
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - mars 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Genomförbarhetsstudier inom processindustriell IT och automation

Syfte och mål

LIBS-teknikens möjligheter att kontinuerligt mäta oönskade ämnen i massa- och mesaprocesser kommer att utredas genom labb- och industriförsök. En plan kommer att tas fram hur ett fortsatt projekt skall utformas med sikte på industriell implementering av tekniken.

Förväntade effekter och resultat

De förväntade effekterna av att kunna mäta orenheter i massan tillräckligt noggrant och kontinuerligt är bättre processutbyte med jämnare kvalitet, samt möjliggörande av digitaliserad styrning av processerna. Detta får positiva effekter både på ekonomi och miljöpåverkan. Projektet kommer att visa hur noggrant LIBS-tekniken kan mäta orenheter i massa- och mesaprocesserna samt ge information om hur lämpad tekniken är för processtyrning av processerna.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet är indelat i åtta arbetspaket. Initialt tas en målspecifikation fram med tydliga krav på prestanda för mättekniken. Därefter följer labbförsök på massa och mesa med befintlig LIBS-utrustning. Utifrån labbresultaten kan en god bild erhållas om vilken prestanda man kan uppnå i de efterföljande fältförsöken. Avslutningsvis summeras projektresultaten i rapport tillsammans med att riktlinjer dras upp för hur ett kommande projekt skall utformas och genomföras.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.