Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

On-line kemisk analys av massa och kalcineringsprocesser

Diarienummer
Koordinator RISE Acreo AB - Rise Acreo AB, Kista
Bidrag från Vinnova 399 985 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Syfte och mål

Syftet med genomförbarhetsstudien var att genom labb- och industriförsök utreda LIBS-teknikens möjligheter att kontinuerligt mäta oönskade ämnen i två massaindustriprocesser (dissolvingmassa och mesa). Projektet har även utrett LIBS-teknikens tillämpbarhet och nytta i processerna. En plan för ett kommande FoI-projekt har tagits fram som tar sikte på industriell implementering av tekniken.

Resultat och förväntade effekter

Mätresultaten visar att de förorenande element som behöver detekteras i de två processerna kan detekteras av LIBS-tekniken. Mätnoggrannheten kunde inte uppskattas pga ett för litet provunderlag. Trots detta dras slutsatsen att LIBS-tekniken kan möjliggöra on-line-analys av icke önskvärda element i dissolvingmassa och mesa med möjlighet till realtidsövervakning och styrning av processerna. Detta ger i sin tur möjligheter till ökad kvalité och färre driftstopp som några positiva effekterna.

Upplägg och genomförande

Inledningsvis undersöktes vilka halter av de förorenande elementen som behöver detekteras i de två processerna (dissolvingmassa och mesa). Därefter genomfördes labbförsök på insamlade prover från respektive process samt ett fälttest på mesamaterialet vid Mörrums Bruk. En analys av LIBS-teknikens tillämpbarhet och nytta för massa och mesa-processerna har genomförts och sammanfattats. Slutligen togs en plan fram för ett kommande FoI-projekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 september 2017

Diarienummer 2017-03237

Statistik för sidan