Om vi gör det tillsammans del II

Diarienummer 2012-02056
Koordinator Eskilstuna kommun - Vuxenförvaltningen
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - april 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

600 äldre personer beräknas ha fått information och kunskap om samverkansorganisationens arbete och syftet med projektet, 20 hälsoteknikföretag är anslutna till projektet. Under förstudien har 60 hemtjänstpersonal fått ökad kunskap om projektet, dess syfte och har besökt visningslägenheten. Vi har ett 50-tal personer i ordinärt boende som anmält intresse att vara våra testpiloter. Koncept för mobil visningsmiljö utarbetat och kommer att realiseras inom kort. Förstudien har inneburit fördjupad samverkan med aktörer inom projektet samt med andra pågående innovationsarbeten

Resultat och förväntade effekter

Utifrån de mål som har uppnåtts under förstudien finns nu en hållbar samverkansorganisation med aktörer från vår målgrupp, företag, kommunens olika förvaltningar, kommunfastigheter och akademin. Ambitionen är att i samverkan arbeta vidare med en medfinansierad testbäddsmiljö i etapp två och tre för kommande fullständig ansökan. Syftet är att utveckla en verksamhet med fokus på att understödja vår målgrupp och som samtidigt ökar samverkan mellan kommuner/landsting och akademi, ökar den innovativa energin hos våra medarbetare, samt främjar näringstillväxten i regionen.

Upplägg och genomförande

Projektets framgångsfaktorer har varit tvärprofessionella möten med företag, att parallellt samverka med ´Modiga idéer´ vars syfte är att inom hela kommunkoncernen främja en innovativ kultur för att möjliggöra innovativa processer samt öka förståelsen och viljan hos målgruppen att vara med och påverka. Utmaningen framöver handlar om att titta skarpare på de innovativa processer som ska kopplas till vårt upphandlingssystem. Vi behöver fortsätta arbeta långsiktigt med att förbättra vår beställarroll och kommunikation med målgruppen, idébärare och företag.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.